Beleid

Op 25 februari 2021 zijn we officieel een stichting geworden. We zijn daarmee een stichting in oprichting. Dit betekent dat we ons dit eerste jaar richten op het gezamenlijk structureren en verduurzamen van de de activiteiten van Lichtpuntjes van Mariahoeve.

Onze visie: 

Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve vindt dat iedereen kansen verdient. Kans op een beter bestaan en kans op warme sociale contacten. Hierom zetten wij de kracht van burgers in zowel bij het samenwerken binnen een team van vrijwilligers als bij het inzetten van incidentele hulp vanuit onze omgeving. Wij bieden hulp door vriendelijke daden, de zogenoemde lichtpuntjes. Op deze wijze dragen wij bij aan het vergroten van zelfredzaamheid, versterken van de sociale cohesie, terugdringen van de sociale eenzaamheid en het verlichten van armoede. Wij stimuleren de gemeenschapszin door projecten en activiteiten waarbij een ieder op talenten wordt aangesproken en in eigen kracht mag floreren.

Onze missie:

Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve zet zich belangeloos voor haar eigen directe woonomgeving in voor diegenen die dat het hardst nodig hebben. Hierdoor weten we veel burgers aan ons te binden die meehelpen en voor ondersteuning bij ons aankloppen. Door oprechte betrokkenheid vormen wij een laagdrempelige schakel daar waar gevestigde instanties niet verder gaan of simpelweg mensen niet in beeld krijgen.

Onze ambities:

  • Het bestendigen en formaliseren van lopende activiteiten en projecten in het kader van solidariteit, ondersteuning en empowerment 
  • Het uitbouwen en formaliseren van een groot en divers vrijwilligersbestand voor activiteiten en projecten.
  • Het gaan vormen van een natuurlijk en laagdrempelig aanspreekpunt voor alle bewoners die willen helpen en die hulp kunnen gebruiken.  
  • Het snel, verantwoord en adequaat kunnen reageren in (nood)situaties waar instanties noodgedwongen achterblijven.
  • Door samen te werken met welzijnsinstanties zijn wij er in toe staat om snel, verantwoord en adequaat te reageren in (nood)situaties. 
  • Het goed kunnen signaleren en voor het voetlicht brengen van maatschappelijke/sociale knelpunten in de wijk bij instanties
  • Het als gesprekspartner gaan bijdragen aan de vorming en het behoud van een krachtige en solidaire wijk waarbinnen het voor iedereen prettig is en veilig is om zichzelf te zijn
  • Het vergroten van het netwerk door het opbouwen en onderhouden van goede banden met organisaties die kunnen bijdragen aan het bereiken van onze missie en visie
  • Werken vanuit een centrale ruimte in de wijk die zichtbaar en toegankelijk is.